જાતિ પ્રમાણપત્ર ઑનલાઇન @DigitalGujarat અરજી કરો, જાણો તમામ માહિતી

જાતિ પ્રમાણપત્ર ઑનલાઇન @DigitalGujarat અરજી કરો : જાતિ પ્રમાણપત્ર ઓનલાઈન અરજી @DigitalGujarat શું તમે બક્ષીપંચ પ્રમાણપત્ર (જાતિ નો ડખલો) માટે જરૂરી દસ્તાવેજ શોધી રહ્યા છો? જાતિની પેટર્નને બક્ષી પંચ પેટર્ન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થી દ્વારા આ પ્રમાણપત્ર જરૂરી છે.

જાતિ પ્રમાણપત્ર ઑનલાઇન @DigitalGujarat

જાતિ પ્રમાણપત્ર ગુજરાત ઘરે બેસીને ફોર્મ ભરો અને જાતિ પ્રમાણપત્ર ફોર્મ અને પુરાવા/દસ્તાવેજોની સંપૂર્ણ યાદી મેળવો જાતિનું પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે હવે તમારા મોબાઇલ ફોન પર ઓફિસના ધક્કા ખાવાની જરૂર નથી.

વિવિધ સરકારી યોજનાઓનો લાભ લેવા માટે આ ઉદાહરણ સૌથી વધુ ઉપયોગી છે. સરકાર દ્વારા કેટેગરી પ્રમાણે જ્ઞાતિની પેટર્ન આપવામાં આવે છે. ઘણી સરકારી યોજનાઓનો ફાયદો એ છે કે જાતિની પેટર્ન હોવી જરૂરી છે તેથી તમારી પાસે આ પેટર્ન હોવી જરૂરી છે. તેથી અમે આશા રાખીએ છીએ કે આ ઉદાહરણ મેળવવા માટે તમને બધી માહિતી અહીં મળશે.

જાતિ પ્રમાણપત્ર માટે જરૂરીદસ્તાવેજો

રહેઠાણનો પુરાવો

 • અરજદારનું રેશન કાર્ડ
 • અરજદારના લાઇટ બિલ / વેરાબિલની મૂળ નકલ.

જાતિના ઓળખનો પુરાવો (કોઈપણ)

 • અરજદારનું આધારકાર્ડ
 • અરજદારનું ચૂંટણીકાર્ડ
 • અરજદારનું ડ્રાઇવિંગ લાઈસેન્સ

જાતિ સંબંધિત પુરાવા

 • અરજદારનું શાળા છોડવાનું પ્રમાણપત્ર
 • અરજદારના પિતા/કાકા/ફોઈનું શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર (ફરજિયાત) અને બક્ષીપંચના નમૂનાની અસલ નકલ (જો કોઈ હોય તો)

સેવા માટે જરૂરી પુરાવા

 • જાતિ અંગેનું સોગંદનામું.
 • જે ઉમેદવાર ચોક્કસપણે ગુજરાતના પ્રથમ પ્રદેશનો કબજો ધરાવનાર નથી તે તા.ના રોજ ગુજરાત પ્રાંતમાં અરજી કરી શકે છે. 01/04/1978 પહેલાથી જ કાયમી રહેઠાણના દસ્તાવેજી પુરાવા.

જાતિ પ્રમાણપત્ર અરજી ફોર્મ ગુજરાતીમાં ડાઉનલોડ કરો:

ગુજરાત સરકાર દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલ એપ્લિકેશન ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેના બટન પર ક્લિક કરો. તમે પીડીએફ સ્વરૂપે જાતિના નમૂનાનું અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

જાતિનું પ્રમાણપત્ર કઢાવવા ગુજરાતમાં ઓનલાઈન અરજી કરો જેના માટે નીચે વિગતો આપેલ છે.

 • ઓનલાઈન અરજી કરવા માટે, તમારા કમ્પ્યુટર અથવા મોબાઈલ ફોનમાં ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ www.digitalgujarat.gov.in ની વેબસાઈટ ખોલો.
 • મેનુ પર ક્લિક કરો અને મેનુ બાર ખુલશે
 • તે મેનુ બારમાં સેવાઓ પર ક્લિક કરો
 • સેવાઓ મેનૂમાં નાગરિક સેવાઓ પસંદગી પર ક્લિક કરો અને બીજું પૃષ્ઠ ખુલશે પગલું 5: – SEBC જાતિના ઉદાહરણ માટે “SEBC પ્રમાણપત્ર (સામાજિક રીતે)


જાતિનું પ્રમાણપત્ર ઓનલાઈન ફોર્મ માટે રૂ. 20 ભરવાના રહેશે. ઓનલાઈન ફોર્મમાં જરૂરી વિગતો સબમિટ કરો. ફોર્મ પર “*” ચિહ્નિત થયેલ તમામ ક્ષેત્રો ભરવાનું ફરજિયાત છે.

જાતિ પ્રમાણપત્ર ઑફલાઇન ફોર્મ

મામલતદારશ્રીની કચેરી/તાલુકા વિકાસ અધિકારીની કચેરી/જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારીની કચેરીમાંથી જાતિના નમૂનાનું ફોર્મ મેળવો, જરૂરી માહિતી ભરો અને સબમિટ કરો.

જાતિ પ્રમાણપત્ર ઑફલાઇન ફોર્મ PDF :

ગુજરાત સરકાર દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલ એપ્લિકેશન ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેના બટન પર ક્લિક કરો. તમે પીડીએફ સ્વરૂપે જાતિના નમૂનાનું અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

ડાઉનલોડ કરવા માટે ક્લિક કરો – જાતિ પ્રમાણપત્ર ઑફલાઇન ફોર્મ PDF

જાતિ પ્રમાણપત્ર હેલ્પલાઇન નંબર અને સંપર્ક

જો તમને ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલનો હેલ્પલાઈન નંબર જોઈતો હોય, તો તમે નીચે આપેલા બટન પર ક્લિક કરશો, તો તમને ડિજિટલ ગુજરાત (હેલ્પ ડેસ્ક)નો હેલ્પલાઈન નંબર મળશે.

હેલ્પ લાઈન નંબર18002335500
અમારી વેબસાઇટ મુલાકાત માટે Click Here
Digital Gujarat Portal Click Here

જાતિના દાખલો ઓનલાઇન કઢાવવા માટે કઈ વેબસાઇટ ની મુલાકાત લેવી પડે?

જાતિના દાખલો ઓનલાઇન કઢાવવા માટે Digital Gujarat Poprtal વેબસાઇટ ની મુલાકાત લેવી પડે

જાતિના દાખલો કઢાવવા માટે અરજદારે કેટલી ફી ભરવી પડે ?

જાતિના દાખલો કઢાવવા માટે અરજદારે રૂ.20 ફી ભરવી પડે

જાતિના દાખલો કઢાવવા માટે અરજદારે કયા આધારો રજૂ કરવા પડે?

જાતિના દાખલો કઢાવવા માટે અરજદારે નીચેના આધારો રજૂ કરવા પડે
અરજદારનું રેશન કાર્ડ
અરજદારના લાઇટ બિલ / વેરાબિલની મૂળ નકલ.
અરજદારનું આધારકાર્ડ
અરજદારનું ચૂંટણીકાર્ડ
અરજદારનું ડ્રાઇવિંગ લાઈસેન્સ
અરજદારનું શાળા છોડવાનું પ્રમાણપત્ર
અરજદારના પિતા/કાકા/ફોઈનું શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર (ફરજિયાત) અને બક્ષીપંચના નમૂનાની અસલ નકલ (જો કોઈ હોય તો)
જાતિ અંગેનું સોગંદનામું.
જે ઉમેદવાર ચોક્કસપણે ગુજરાતના પ્રથમ પ્રદેશનો કબજો ધરાવનાર નથી તે તા.ના રોજ ગુજરાત પ્રાંતમાં અરજી કરી શકે છે. 01/04/1978 પહેલાથી જ કાયમી રહેઠાણના દસ્તાવેજી પુરાવા.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *