વોટર સ્લીપ 2022 હવે ઓનલાઇન મેળવો

તમને વોટર સ્લીપ નથી મળી :-(Voter slip) તો તમે ઘેર બેઠા પણ તમારો ચૂંટણી કાર્ડ(એપિક) નંબર નાખો એટલે તમારું નામ,બુથ, ક્રમાંક, અને ક્યાં મતદાન કરવા જવા નું છે એની સ્લીપ …

વોટર સ્લીપ 2022 હવે ઓનલાઇન મેળવો Read More