પ્રાથમિક/માધ્યમિક ચિત્રકામ કક્ષા પરીક્ષા 2022, જાણો તમામ માહિતી

પ્રાથમિક અને માધ્યમિક વિભાગમાં અભ્યાસ કરતાં તમામ વિદ્યાર્થીઓમાં કલા પ્રત્યે અભિગમ બદલાય તે માટે રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા ચિત્રકામ કક્ષાની પરીક્ષા લેવામાં આવે છે. રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા તે અંગેનું …

પ્રાથમિક/માધ્યમિક ચિત્રકામ કક્ષા પરીક્ષા 2022, જાણો તમામ માહિતી Read More