પ્રશ્નપત્ર ડેપ્યુટી સેંકશન ઓફિસર 2022-GPSC Dy So

આજ રોજ GPSC Dy So તા -1-10-2022 ને રવિવારના રોજ ડેપ્યુટી સેંકશન ઓફિસર માટેની ભરતી માટે પરીક્ષા લેવામાં આવી.આ જાહેરાત ડેપ્યુટી સેંકશન ઓફિસ/નાયબ મામલતદાર માટે ની ભરતી માટે લેવામાં આવેલ …

પ્રશ્નપત્ર ડેપ્યુટી સેંકશન ઓફિસર 2022-GPSC Dy So Read More