ઇ-ચૂંટણીકાર્ડ કેવી રીતે Download કરવું : જાણો વિગતવાર માહિતી

ઇ-ચુટણીકાર્ડ કેવી રીતે Download કરી શકાય તે અંગેની માહિતી આ સાથે રજૂ કરેલ છે. ઈ-ઇલેક્ટર ફોટો કેરેક્ટર લાયસન્સ એ મતદાર ફોટો વ્યક્તિત્વ લાયસન્સના સભ્યની બિન-સંપાદનયોગ્ય ડિજિટલ આવૃત્તિ છે અને તે …

ઇ-ચૂંટણીકાર્ડ કેવી રીતે Download કરવું : જાણો વિગતવાર માહિતી Read More