કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના 2022-Kuvarbai nu Mameru Yojana @Result guj

Kuvarbai nu Mameru Yojana ગુજરાત સરકાર દ્વારા હાલ ઇ સમાજ કલ્યાણ પોર્ટલ [esamajkalyan.gujarat.gov.in] દ્વારા કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના 2022 નો લાભ આપવામાં આવે છે સામાજિક અને આર્થિક રીતે નબળા કુટુંબોની દીકરીઓ …

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના 2022-Kuvarbai nu Mameru Yojana @Result guj Read More