ભારતીય પોસ્ટ ભરતી જાહેરાત 2023, જાણો કેવી રીતે ફોર્મ ભરવું?

ભારતીય પોસ્ટ ભરતી જાહેરાત 2023 : ગ્રૂપ C પોસ્ટ માટે લાયક ભારતીય નાગરિક પાસેથી વર્ષ 2023 માટે ઇન્ડિયા પોસ્ટની અરજી આમંત્રિત કરવામાં આવી છે, જેમ કે મિકેનિક, ઇલેક્ટ્રિશિયન, ટિન્સમિથ અને …

ભારતીય પોસ્ટ ભરતી જાહેરાત 2023, જાણો કેવી રીતે ફોર્મ ભરવું? Read More