ડિજિટલ ગુજરાત "પોસ્ટ મૅટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ"

SSC પાસ કર્યા બાદ વિદ્યાર્થીઓને મળતી નાણાકીય સહાય યોજના

SC,ST, SEBC, EWS,  લઘુમતી વર્ગના વિધ્યાર્થીઓને શિક્ષણ આર્થિક સહાય

ધોરણ 11,12 તેમ જ કોલેજ ના વિદ્યાર્થીઓને યોજનાનો લાભ

ફોર્મ ભરવાની અંતિમ તારીખ 15 નવેમ્બર 2022

સહાય માટે નોંધણી વેબસાઇટ www.digitalgujrat.gov.in

digitalgujarat.gov.in પોર્ટલ પર કુલ 34 પ્રકારની શિષ્યવૃત્તિ યોજનાઓ વિષે જાણકારી