અવનવી દિવાળી રંગોળી PDF 2022

દિવાળી રંગોળી ડીઝાઇન વિશે વિગતવાર માહિતી મેળવીએ. 

દિવાળી રંગોળી અને તેના વિવિધ પ્રકાર

1. ટેરાકોટા પાન રંગોળી 2. ફૂલોની રંગોળી

ટેરા કોટા પાન રગોળી

ડીઝાઈન ને ફરી રીપેટ કરી ને બનાવવામાં આવે છે

ફૂલો ની રંગોળી:- વિવિધ પ્રકારના ના ફૂલ અને પાન ને ભેગા કરી ને રંગોળી બનાવામાં આવે છે 

પ્રતિબીબત રંગોળી  એક બીજા રંગો ભેગા કરી ને ડીઝાઈન તૈયાર થાય છે

દિવાળી રંગોળી ડીઝાઇન ડાઉનલોડ કરો

અહીં ક્લિક કરો