ઉત્તર ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ  

ઘરે બેઠા જ પોતાના લાઇટબિલ ડાઉનલોડ કરો

UGVCL એટલે ઉત્તર ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ 

UGVCL સ્થાપના 15 સપ્ટેમ્બર 2003

Download ugvcl  light  bill

UGVCL વીજ બિલ ડાઉનલોડ કરવા શું જરૂરી?

ગુજરાતની વીજ ઉત્પાદન કરતી કંપનીઓ

How to Download UGVCL Bill