E Voter Certificate Download:- ઈ-વોટરનું પ્રતિજ્ઞા પ્રમાણપત્ર

સંસ્થાનું નામ ભારતીય ચૂંટણી પંચ (ECI) 

પોસ્ટ નો પ્રકાર ઇ મતદાર સંકલ્પ પ્રમાણપત્ર (E Voter Certificate)  

સંકલ્પનું નામ ઇ મતદારની પ્રતિજ્ઞા

સંકલ્પનું નામ ઇ મતદારની પ્રતિજ્ઞા

કોણ અરજી કરી શકે છે?અખિલ ભારતીય મતદારો

પ્રમાણપત્ર ઓનલાઈન

Download E Voter Pledge Certificate