ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડ પરીક્ષા પેટર્ન 2022

પ્રશ્નોનો પ્રકાર:  ઉદ્દેશ્ય પ્રકાર  બહુવિધ પસંદગીના પ્રશ્નો

જનરલ નોલેજ 25 ગુણ

સામાન્ય ગણિત 12.50 ગુણ

સામાન્ય ગુજરાતી 12.50 ગુણ

પર્યાવરણ વિજ્ઞાન, ઇકો 50 ગુણ

કુલ ગુણ અને પરીક્ષાનો સમયગાળો 100 ગુણ