મફત સિલાઈ મશીન યોજના 2023

ફ્રી સિલાઈ મશીન યોજના 2023

યોજનાનુ નામ મફત સિલાઈ માશીન યોજના 

યોજનાનુ નામ મફત સિલાઈ માશીન યોજના 

લાભાર્થી દેશની મજૂર અને ગરીબ મહિલાઓ  

લાભાર્થી દેશની મજૂર અને ગરીબ મહિલાઓ  

અરજી પ્રકાર ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન બંને રીતે

સતાવાર વેબસાઈટ

www.india.gov.in