ડેપ્યુટી સેંકશન ફિ

ડેપ્યુટી સેંકશન ઓફિસર પેપર

તા -15-10-2022 ને રવિવારના રોજ ડેપ્યુટી સેંકશન ઓફિસર માટેની પરીક્ષા લેવામાં આવી.

ગુજરાત પબ્લિક સર્વિસ કમિશન (GPSC)

 ગુજરાત રાજ્યમાં નાગરિક સેવાઓ માટે બનાવવામાં આવેલ એક સંસ્થા છે.

Dy. S.O. પ્રશ્નપત્ર તા-17/10/2022

Dy. S.O. પ્રશ્નપત્ર તા-17/10/2022 પેપર સોલ્યુશન

Dyso જાહેરાત ક્ર્માંક

GPSC/202223/10

Dyso કુલ જગ્યાઓ 

ટોટલ 80

Dyso પ્રરિક્ષા તારીખ 

૧૬/૧૦/૨૦૨૨

સતાવાર વેબસાઈટ