ગુજરાત રોજગાર સમાચાર 14 ડિસેમ્બર 2022

રોજગાર સમાચાર જાહેર તારીખ

14 ડિસેમ્બર 2022

દર અઠવાડિયે બુધવારે પ્રકાશિત થતું રોજગાર સમાચાર 

રોજગાર સમાચાર દ્વારા સરકાર ની ચાલતી તમામ ભરતી વિષે માહિતી

નોકરી ઇચ્છુક  માટે ખૂબ જ ઉપયોગી સામાયિક

PDF ફોરમેટ  જે મોબાઈલમાં સંગ્રહી શકાય

વર્તમાન સમયમાં ચાલતી તમામ ભરતી અંગે માહિતી આપતું સામાયિક

અઠવાડિયે પ્રકાશિત થતું એમ્પ્લોયમેંટ ન્યુસ