ગુજરાત વ્હાલી દિકરી યોજના 2022

18 વર્ષની ઉંમરે ઉચ્ચ શિક્ષણ કે લગ્ન સહાય તરીકે 1,00,000 

કોના દ્વારા યોજના રાજ્ય સરકાર 

કોના દ્વારા યોજના રાજ્ય સરકાર 

શેના અંતર્ગત બેટી પઢાઓ બેટી બચાઓ  

શેના અંતર્ગત બેટી પઢાઓ બેટી બચાઓ  

યોજનાનો હેતુ કન્યા કેળવણીને પ્રોત્સાહન

આવક મર્યાદા બે લાખ થી ઓછી 

ગુજરાત સરકાર દ્વારા 2 ઓગસ્ટ ના રોજ શરૂઆત  

વ્હાલી દિકરી યોજનાનું અરજી ફોર્મ