ભારત અને બાંગ્લાદેશ મેચ T20 લાઇવ જોવો ઘેર બેઠા

ભારત અને બાંગ્લાદેશ મેચ T20 લાઇવ જોવો ઘેર બેઠા

મેચ નો પ્રકાર T20 વર્લ્ડ કપ મેચ 2022

મેચ નો પ્રકાર T20 વર્લ્ડ કપ મેચ 2022 

મેચ તારીખ 02 નવેમ્બર 2022 

મેચ તારીખ 02 નવેમ્બર 2022 

મેચ ભારત વિ બાંગ્લાદેશ T20 વર્લ્ડ કપ 2022

મેચ ભારત વિ બાંગ્લાદેશ T20 વર્લ્ડ કપ 2022 

સ્ટેડિયમ/સ્થળ એડિલેડ ઓવલ 

સ્ટેડિયમ/સ્થળ એડિલેડ ઓવલ 

સમય બપોરે 01:30 P.M (ભારતીય સમય)

એશિયા કપ લાઈવ ફ્રી