કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજનામાં કેટલી સહાય

રૂપિયા 10000  કે 12000

આ યોજનાનો  લાભ કોને મળવાપાત્ર

અનુસુચિત  જાતિ  અને જનજાતિ

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજનામાં આવક મર્યાદા

ગ્રામ્ય વિસ્તાર 1,20,000 શહેરી વિસ્તારમાં 1,50,000

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજનામાં ક્યારે અરજી 

લગ્ન  થયાના 2 વર્ષ  સુધીમાં

આ યોજના  કેટલી  દીકરીઓને  મળી શકે?

એક  કુટુંબની બે દીકરીઓને

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજનામાં સંચાલન

મહિલા અને  બાળ વિકાસ મંત્રાલય

યોજના માટે લગ્ન સમયે કન્યાની વય

18  વર્ષ

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના સંપૂર્ણ માહિતી માટે