વિદ્યાસહાયક ભરતી 2022 કામચલાઉ મેરીટ યાદી

કુલ 2600 જગ્યાઓ માટે ભરતી

ધોરણ 1 થી 5 માં 1000 શિક્ષકોની ભરતી

ધોરણ 6 થી 8 માં 1600 શિક્ષકોની ભરતી 

શું હોય છે 1 થી 5 ની શૈક્ષણિક લાયકાત

શું હોય છે 6 થી 8  ની શૈક્ષણિક લાયકાત 

ઉમેદવારો માટે વિશેષ સૂચનાઓ

જિલ્લા મુજબ ડૉક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન કેન્દ્રો  અને  કુલ જગ્યાઓ