ઓનલાઇન બદલી કેમ્પ 2022

શું ચુટણીની આદર્શ આચારસંહિતા માં બદલી કેમ્પ થશે?

જિલ્લાના ચૂંટણી અધિકારી સાથે વિચારવી વર્ષ કરી

ઓનલાઇન બદલી કેમ્પ 2022 ખાલી જગ્યાઓ કઈ રીતે દર્શાવાશે?

તા.01/11/2022 ની સ્થિતિએ

જિલ્લા આંતરિક અરસ પરસ તારીખ

તા.20/10/2022 થી તા.29/10/2022

– જિલ્લા આંતરીક બદલી (ઓનલાઈન) પ્રથમ તબક્કો

તા.02/11/2022 થી તા.20/11/2022

જિલ્લા આંતરીક બદલી (ઓનલાઈન) બીજો તબક્કો

તા.23/11/2022 થી તા.02/12/2022

બદલી કેમ્પ પરિપત્ર મહત્વ પુર્ણ લિંક