પાક નુકશાન સહાય

પાક નુકશાન સહાય

પાક નુકશાન સહાય ,મળવા પાત્ર ગામો ની યાદી 2022

પાક નુકશાન સહાય ,મળવા પાત્ર ગામો ની યાદી 2022

ખેડૂતોને નુકશાની વળતર સહાય

ખેડૂતોને નુકશાની વળતર સહાય

પાક નુકશાન સહાય મળવા પાત્ર જિલ્લા ઓ ની યાદી

પાક નુકશાન સહાય મળવા પાત્ર જિલ્લા ઓ ની યાદી

1. છોટાઉદેપુર 2. નર્મદા 3. પંચમહાલ 4. તાપી 5. સુરત

1. વલસાડ 2. નવસારી 3. ડાંગ 4. કચ્છ 5. આણંદ

1. ખેડા 2. પોરબંદર 3. મોરબી 4. અને જુનાગઢ

પાક નુકશાની સહાય મળવાપાત્ર યાદી