પીએમ ઉજ્જવલા ગેસ યોજના 2022 માટે કેવી રીતે અરજી કરવી ?

સૌ પ્રથમ, સંબંધિત આ યોજનાની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જાઓ.

આ પેજ પર, તમારે ડાઉનલોડ ફોર્મ પર ક્લિક કરવાનું રહેશે

તમારે પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના ફોર્મ પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

તે પછી તમારી સામે એક ફોર્મ ખુલશે, તમે તમારો ટેક્સ કરી શકો છો

તમે તમારી નજીકના એલપીજી સેન્ટરમાંથી પણ ફોર્મ મેળવી શકો છો.

ફોર્મમાં દાખલ કરેલી માહિતી જેમ કે અરજદારનું નામ, તારીખ, સ્થળ વગેરે દાખલ કરો

તમારી નજીકના એલપીજી સેન્ટરમાં આપો

ઓનલાઈન અરજી કરો