પ્રધાનમંત્રી શ્રમ યોગી  માન  ધન યોજના

અસંગઠિત કામદાર વર્ગ માટે ઘડપણ માં સહારો

યોજનાનુ નામ

પ્રધાનમંત્રી શ્રમ યોગી માન-ધન યોજના

શું છે  યોજના ?

ઘડપણમા પેન્સનનો લાભ

હાલ કેટલા રૂપિયા ભરવાના

ઉંમર મુજબ 55 થી 200

પેન્શનની શરૂઆત

ઘડપણમાં 60 વર્ષની ઉંમરે

મહિને  કેટલુંપેન્શન ?

દર મહિને 3,000 રૂપિયા

અરજદારની  ઉંમર ?

18 વર્ધથી 60 વર્ષ

અરજદારની  આવક મર્યાદા

મહિને 15,000 થી ઓછી