તલાટી કમ મંત્રી પરીક્ષા તારીખ 2023

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ  દ્વારા જાહેરાત

પરીક્ષાની પધ્ધતિ  :  લેખિત પરીક્ષા

પોસ્ટનું નામ ક્લાર્ક  તલાટી-કમ-મંત્રી  

તલાટી ભરતી માટે  કુલ જગ્યાઓ  3437

તલાટી મંત્રી પરીક્ષા તારીખ 29 જાન્યુ. 2023

કોલ  લેટર પરીક્ષાના  10 થી 15 દિવસ પહેલા