ટેટ 1-2 પરીક્ષા ઓનલાઈન ફોર્મ 2022

બોર્ડનું નામ રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ 

પરીક્ષા TET-1, TET-2 પરીક્ષા

ફોર્મ ભરવાની શરૂઆત 21/10/2022 

ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 05/12/2022

TET 1 પરીક્ષા શૈક્ષણિક લાયકાત બે વર્ષ PTC/D.ed અને (B.EL.ED) 

પરીક્ષાનો સંભવિત માસ ફેબ્રુઆરી/માર્ચ 2023  

ટેટ 1 પરીક્ષા નોટિફિકેશન