ટ્રેક્ટર સહાય યોજના 2023, આવી રીતે કરો અરજી

યોજનાનું નામ

ટ્રેક્ટર સહાય યોજના 2023

યોજનાનો હેતુ

ખેડૂત પાક માં સારું ઉત્પાદન લેવા માટે અને ટ્રેક્ટરની ખરીદી પર સબસીડી મેળવવા માટે

વેબસાઈટ

ikhedut.gujarat.gov.in

Tractor Sahay Yojana અરજી કરવા માટે