વન રક્ષક સંવર્ગ -3 823 જગ્યા પર ભરતી

વન રક્ષક સંવર્ગ -3 823 જગ્યા પર ભરતી વિગતવાર માહિતી

પોસ્ટ નું નામ વન રક્ષક સંવર્ગ -3

કુલ ખાલી જગ્યા 823 

અરજી શરુ કરવાની તારીખ 1લિ નવેમ્બેર 2022 

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 15 મી નવેમ્બર 2022  

ઓફિસિયલ વેબ સાઈટ ojas.gujarat.gov.in