ફાઈનલ રીજલ્ટ તમામ 182 સીટના જીતેલા ઉમેદવારોનુ લીસ્ટ અને કેટલા મતથી જીત્યા એનુ લીસ્ટ ડીકલેર

ફાઈનલ રીજલ્ટ તમામ 182 સીટના જીતેલા ઉમેદવારોનુ લીસ્ટ અને કેટલા મતથી જીત્યા એનુ લીસ્ટ ડીકલેર ગુજરાત વિધાન સભાની 182 બેઠક ની તમાંમ લીસ્ટ કઈ બેઠક પર કોણ વિજેતા થયું તે …

ફાઈનલ રીજલ્ટ તમામ 182 સીટના જીતેલા ઉમેદવારોનુ લીસ્ટ અને કેટલા મતથી જીત્યા એનુ લીસ્ટ ડીકલેર Read More