અમદાવાદ કેન્ટોનમેન્ટ બોર્ડ ભરતી 2023, કુલ 23 જગ્યાઓ માટે રૂબરૂ અરજી કરો.

અમદાવાદ કેન્ટોનમેન્ટ બોર્ડ ભરતી 2023 : અમદાવાદ કેન્ટોનમેન્ટ બોર્ડ ભરતી 2023 (ACB ભરતી 2023) ACB એ સફાઈ કર્મચારી, ચોકીદાર, જુનિયર ક્લાર્કની જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર …

અમદાવાદ કેન્ટોનમેન્ટ બોર્ડ ભરતી 2023, કુલ 23 જગ્યાઓ માટે રૂબરૂ અરજી કરો. Read More