બિન સચિવાલય ક્લાર્ક પરિણામ જાહેર, પરિણામ બાબતની વિગતો માટે અહિયાં ક્લિક કરો.

બિન સચિવાલય ક્લાર્ક પરિણામ જાહેર – OJAS મારુ ગુજરાત ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ વર્ગ 3 ની ભરતી પરીક્ષાના પરિણામની તારીખ, કટ ઓફ માર્ક્સ, CPT માટેની યાદી/ દસ્તાવેજ ચકાસણી માટેની યાદી અને અંતિમ …

બિન સચિવાલય ક્લાર્ક પરિણામ જાહેર, પરિણામ બાબતની વિગતો માટે અહિયાં ક્લિક કરો. Read More