ઓનલાઇન બદલી કેમ્પ 2022-Online Badli Camp 2022@dpegujarat.in 

જે બદલ કેમ્પની લાંબા સમયથી રાહ જોવાતી હતી, ઓનલાઇન બદલી કેમ્પ 2022(Online Badli Camp 2022) તેઓ કેમ્પ ની જાહેરાત આજરોજ તારીખ 15-10-2022 ના રોજ પ્રાથમિક શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા જાહેર કરવામાં …

ઓનલાઇન બદલી કેમ્પ 2022-Online Badli Camp 2022@dpegujarat.in  Read More