તલાટી કમ મંત્રી પરીક્ષા તારીખ 2023, જાણો વિગતવાર માહિતી

તલાટી કમ મંત્રી પરીક્ષા તારીખ 2023 :-ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળની (1) જાહેરાત ક્રમાંક 12/2021-22 જુનીયર કલાર્ક(વહીવટ/હિસાબ) સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા તા.08/01/2023 ના રોજ તથા (2) જાહેરાત ક્રમાંક 10/2021-22 ગ્રામ …

તલાટી કમ મંત્રી પરીક્ષા તારીખ 2023, જાણો વિગતવાર માહિતી Read More