તલાટી જૂના પેપર ડાઉનલોડ કરો 2010 થી 2017 સુઘી ના તમામ

તલાટી જૂના પેપર :- Talati Old Paper તલાટી કમ મંત્રી પરિક્ષા માટે ઉપયોગી માહિતી તલાટી જૂના પેપર 2010 થી 2017 વર્ષના સુધી ના ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ તલાટી જૂના પેપર અને આન્સર કી 2010 થી 2017 PDF ડાઉનલોડ કરો જેથી પરીક્ષાઓ માટે ઉપયોગી થશે.

તલાટી જૂના પેપર ડાઉનલોડ કરો 2010 થી 2017

તલાટી ના જૂના પેપર ડાઉનલોડ કરવાથી કેવા પ્રકાર ના પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે તેનો પણ ખ્યાલ આવશે કેવા પ્રકાર નું માળખું જાણવું જરૂરી છે તેનો પણ અંદાજ આવશે ખાસ કયા વિષય ઉપર ભાર આપવું વગેરે માહિતી મળી રહશે એટલા માટે તલાટી જૂના પેપર ડાઉનલોડ કરવા ખુબ જરૂરી છે.

આ પણ વાંચો :- GPSC ચીફ ઓફિસર પ્રશ્નપત્ર અને આન્સર કી 2022

તલાટી પરીક્ષા જૂના પેપર અને પરીક્ષા પધ્ધતિ

ગુજરાત તલાટી પરીક્ષા કુલ ગુણ 100માર્ક ની લેવામા આવશે જેમાં 100 પ્રશ્નોની સંખ્યા સામે 60 મિનિટ આપવામાં આવશે અને ખોટા જવાબ દીઠ 0.33 માઇન્શ કાપવામા આવશે.

પરીક્ષાનું નામતલાટી (પંચાયત સેક્રેટરી)
પરીક્ષા મોડઑફલાઇન
પ્રશ્નોનો પ્રકારMCQ
પ્રશ્નોની સંખ્યા100
ગુણની સંખ્યા100
સમય અવધિ60 મિનિટ
નેગેટિવ માર્કિંગ0.33 ગુણ
આ પણ વાંચો :- સામાયિક મૂલ્યાંકન PAT દ્વિતીય સત્ર 2022-23

GPSSB તલાટી મંત્રી અભ્યાસક્રમ 2022 માહીતી

તલાટી ભરતી ની પરીક્ષા ના અભ્યાસક્રમ માં જોઇ યે તો તેમાં અલગ અલગ વિભાગ વાઈજ માર્ક હશે તેના વિશે વિગતવાર માહિતી મેળવીએ.

વિષયનું નામમાર્ક્સપરીક્ષા માધ્યમસમય
સામાન્ય જાગૃતિ અને સામાન્ય જ્ઞાન50ગુજરાતી60 મિનિટ (1 કલાક)
ગુજરાતી વ્યાકરણ અને ભાષા20ગુજરાતી
અંગ્રેજી વ્યાકરણ અને ભાષા20અંગ્રેજી
સામાન્ય ગણિત10ગુજરાતી
કુલ ગુણ100
આ પણ વાંચો :- વિક્રમ સારાભાઇ પ્રોત્સાહન યોજના 2023

તલાટી જૂના પેપર 2010 થી 2017 પેપર ડાઉનલોડ કરો

Revenue Talati Old Exam Paper 2010Question Paper | Answer Key
Talati Old Exam Paper 2014Question Paper | Answer Key
Talati Old Exam Paper 2015 (surat)Question Paper | Answer Key
Talati Old Exam Paper 2015(panchmahal)download
Talati Old Exam Paper 2015 (banaskatha)download
Talati Old Exam Paper 2016Question Paper | Answer Key
Talati Old Exam Paper 2017Question Paper | Answer Key

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *